Vragen project Stadslab0495

 In Cultuur, In Weert, raadsperiode 2018-2022

Sinds 2018 geven wij als gemeente Weert uitvoering aan het project Stadslab0495. In eerste instantie als onderdeel van de Routeplanner Cultuur 2017 – 2020. Met de vaststelling van de Cultuurroute 2024 is ook voorgesteld om uitvoering te geven aan het project Stadslab0495 in de beleidsperiode van 2021 – 2024.

Het Stadslab zet de Weerter cultuur sector in vóór Weerter vraagstukken. Er wordt gewerkt samen mét Weert en creatieve ondernemers om samen andere invalshoeken te bepalen en verbindt daarmee denkers en makers binnen onze cultuursector. Het Stadslab werkt dan ook als een aanspreekpunt voor deze denkers en makers. Dat versterkt de creatieve impuls in de sector en draagt bij aan het idee dat we samen de stad maken.

Daarnaast zijn er diverse subsidies binnengehaald door of voor inzet van het stadslab. Met deze subsidies worden onder meer ontwerpers/kunstenaars uit Weert betaald om hun creatieve denkkracht in te zetten bij ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan het ‘Stimuleringsfonds 2x25k’ en ‘Rijkssubsidie 37k’.

Ondanks dat we opdracht gegeven hebben aan de uitvoering van het Stadslab, heb ik (helaas) moeten vernemen dat er geen projectleider Stadslab0495 actief is. De ontwikkeling van het project Stadslab0495 stagneert hierdoor. Hieronder de antwoorden op de door mij gestelde vragen.

Fractie Weert Lokaal
De heer Smolenaers
Weert, 2 maart 2022


Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen project Stadslab0495
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 1590585/1590585


Beste heer Smolenaers,
In uw brief van 23 februari jongstleden heeft u vragen gesteld over de uitvoering van het
project Stadslab0495. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.


Vraag 1
Denkt het college dat zij het project Stadslab0495 nog tot een succes kunnen brengen,
gezien de onzekerheid (coronaperiode, geen personele invulling Stadslab) dat het project
nu met zich meedraagt?

Antwoord:
Besluitvorming over uitvoering Stadslab0495 is gepland voor maart 2022 (Q1). Vanaf dat
moment kan er opnieuw een projectleider worden geworven en maakt Stadslab0495 een
doorstart.

Vraag 2
Is het college bekend met het feit dat culturele initiatiefnemers, de makers en denkers
van onze stad, een aanspreekpunt missen en dat het Stadslab als een aanspreekpunt
kan functioneren?

Antwoord:
Ja, met het ontbreken van een projectleider voor het Stadslab zien we nog meer dan
voorheen dat culturele initiatiefnemers met hun vragen en ideeën geen duidelijk
aanspreekpunt hebben binnen de gemeente Weert. Andere activiteiten die bijdragen aan
samenwerking en verbinding zoals het organiseren van de creatieve meet-up’s staan ook
tijdelijk stil. Een aantal organisaties hebben zich bij ons gemeld met de vraag bij wie ze
nu terecht kunnen. Denk daarbij aan: de professionele culturele instellingen, Stichting
Kunstcentrum mist het makelaarschap en iemand die hen helpt in de eerste stappen voor
het uitwerken cq. organiseren van een idee en individuele makers benaderen de
gemeente nu rechtstreeks, ook als het idee nog prematuur is. Ook intern ontbreekt de
creatieve denkkracht van het Stadslab nu bij projecten zoals de Omgevingsvisie.


Vraag 3
Hoe wil het college invulling geven aan het vervolg van de uitvoering van het project
Stadslab0495? Komt er op korte termijn een nieuwe projectleider?

Antwoord:
Zoals omschreven in het Cultuurbeleid is het college voornemens te onderzoeken hoe het
Stadslab een onafhankelijke kan innemen. De beoogde volgende stap is een pilotproject
voor de duur van één jaar uit te laten voeren door een externe organisatie. Die externe
organisatie draagt dan zorg voor het inschakelen van een projectleider.


Vraag 4
Hoe wil het college subsidies binnen halen voor de makers en denkers van onze stad nu
het project Stadslab0495 stilstaat?

Antwoord:
Initiatiefnemers, organisaties, makers en denkers vragen normaliter zelf subsidies bij
externe partijen aan. De rol van de projectleider Stadslab is om die organisaties te
wijzen op mogelijkheden, niet om zelf aan te vragen.


Vraag 5
Wat betekent dit voor de uitvoering van de vastgestelde Cultuurroute 2024? Daarmee
bedoel ik, vervallen er nu doelstellingen of ambities doordat het project Stadslab0495
stilstaat?

Antwoord:
Ambities en doelstellingen komen niet te vervallen. Stadslab0495 heeft een prominente
rol bij het behalen van doelstellingen uit het gemeentelijk cultuurbeleid. De minimale
vertraging die is opgelopen met het wegvallen van de projectleider brengt het behalen
van die doelen vooralsnog niet in het gedrang.


Vraag 6
Erkent het college de meerwaarde van een sterk Stadslab (zie bijvoorbeeld het Stadslab
van Maastricht of soortgelijke proeftuinen)
Antwoord:

Met de vaststelling van Cultuurroute 2024 heeft het college de meerwaarde van een
sterk Stadslab erkend voor Weert.


Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Recent Posts